OFERTA

Wsparcie w zakresie obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym lub NewConnect:
 • przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, informacji poufnych, ograniczeń w obrocie akcjami, a także zasad ładu korporacyjnego, a także korzystania z systemów EBI i ESPI,
 • przygotowywanie Indywidualnego Standardu Raportowania (ISR),
 • bieżące wsparcie przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w tym wsparcie w weryfikacji zdarzeń podlegających raportowaniu oraz weryfikacji poprawności i kompletności raportów bieżących i okresowych,
 • wsparcie przy interpretacji przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych,
 • sporządzenie procedur i regulacji wewnętrznych dotyczących dostępu, obiegu i opóźniania informacji poufnych, nabywania i zbywania akcji Emitenta przez insiderów oraz tworzenia list osób pełniących obowiązki zarządcze i blisko związanych,
 • bieżące informowanie o zmianach przepisów w zakresie obowiązków informacyjnych,
 • wsparcie w relacjach z GPW, KDPW i KNF.
Pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
 • badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
 • złożenie oświadczenia, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
 • badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, oraz złożenie w tym zakresie stosownego oświadczenia,
 • współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
 • bieżące doradzanie emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie,
 • wsparcie w zakresie realizacji obowiązków wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”,
 • bieżące informowanie o zmianach przepisów w zakresie obowiązków informacyjnych,
 • wsparcie w relacjach z GPW.
Wprowadzenie akcji Emitenta na rynek regulowany lub NewConnect
 • przygotowanie optymalnej struktury oraz harmonogramu emisji i oferty,
 • wsparcie przy ewentualnym przekształceniu formy prawnej,
 • konsultacje lub przygotowanie treści dokumentów korporacyjnych,
 • opracowanie wymaganych projektów uchwał na WZ,
 • przygotowanie właściwego dokumentu związanego z emisją akcji,
 • przygotowywanie stosownych dokumentów i bieżące doradztwo w relacjach z GPW i KDPW,
 • przeprowadzenie szkolenia dla członków organów Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej w zakresie obowiązków informacyjnych, informacji poufnych, ograniczeń w obrocie akcjami, a także zasad ładu korporacyjnego,
 • przeprowadzenie szkoleń dotyczących korzystania z systemów ESPI i EBI,
 • przygotowanie stosownych raportów bieżących.
Zmiana wartości nominalnej akcji (resplit/split)
 • wsparcie klienta przy ustaleniu optymalnych parametrów wymiany,
 • opracowanie wymaganych projektów uchwał na WZ,
 • przygotowywanie stosownych dokumentów i bieżące doradztwo w relacjach z KNF, GPW i KDPW.
Przeniesienie akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW
 • weryfikacja spełnienia wymogów i przygotowanie harmonogramu przeniesienia,
 • przygotowanie prospektu emisyjnego wraz z aneksami,
 • przeprowadzenie szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych na rynku regulowanym,
 • przygotowywanie stosownych dokumentów i bieżące doradztwo w relacjach z KNF, GPW i KDPW.
Wsparcie przy kolejnych emisjach akcji
 • przygotowanie optymalnej struktury oraz harmonogramu emisji i oferty,
 • opracowanie wymaganych projektów uchwał na WZ,
 • przygotowanie właściwego dokumentu związanego z emisją,
 • przygotowywanie stosownych dokumentów i bieżące doradztwo w relacjach z KNF, GPW i KDPW,
 • przygotowanie stosownych raportów bieżących.
Catalyst
 • przygotowanie dokumentacji związanej z emisją obligacji
 • przygotowanie właściwego dokumentu związanego z emisją,
 • opracowanie stosownego Dokumentu Informacyjnego/Noty Informacyjnej,
 • przygotowywanie stosownych dokumentów i bieżące doradztwo w relacjach z GPW i KDPW,
 • bieżące wsparcie przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w tym wsparcie w weryfikacji zdarzeń podlegających raportowaniu oraz weryfikacji poprawności i kompletności raportów bieżących i okresowych,
 • wsparcie przy interpretacji przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych,
 • bieżące informowanie o zmianach przepisów w zakresie obowiązków informacyjnych,
 • wsparcie w relacjach z GPW, KDPW i KNF.

Adres

Equity Market Consulting Group sp. z o.o.

ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa

 

Dane

REGON: 140916696
NIP: 113-26-69-114
KRS 0000283403

Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt